Een sterke doorstart: transitie naar een nieuw directieteam

22-06-23

Algemene vergadering: alles wat je moet weten.

Afscheid van twee hoofdfiguren van de VVKP

In december 2022 lieten we weten dat onze gedelegeerd bestuurder, Koen Lowet, zijn functie einde mei zou beëindigen nadat hij zich gedurende meer dan 15 jaar met veel passie en overtuiging heeft ingezet voor onze vereniging. Koen is lang het gezicht geweest van VVKP en heeft vele jaren hard gewerkt om de beroepsbelangen van de klinisch psycholoog te verdedigen. Dankzij Koen heeft de vereniging een professionaliseringstraject doorgemaakt en is hij erin geslaagd om VVKP als wetenschappelijke en beroepsvereniging stevig op de kaart te zetten. We willen Koen nogmaals uitdrukkelijk bedanken voor alles wat hij gerealiseerd heeft.

Daarnaast nemen we ook afscheid van onze gedreven en bevlogen voorzitter, Patrick Engelhardt, aan het einde van zijn driejarig mandaat. We betuigen onze diepste dankbaarheid en oprechte waardering aan Patrick voor zijn niet-aflatende toewijding en onvermoeibare inspanningen om het werkveld te verbinden en de missie van onze vereniging verder vooruit te helpen. En we hopen ook in de toekomst op zijn verdere betrokkenheid te mogen rekenen, vanuit welke positie of mandaat dit dan ook moge zijn!

Het vertrek van deze sterkhouders is niet eenvoudig en snel op te vangen, maar er staat een sterke ploeg in de steigers om een goede doorstart te maken. Om de continuïteit en stabiliteit te bewaren heeft het bestuursorgaan het goed bevonden dat ondervoorzitter Patrick Luyten de komende periode zal aantreden als voorzitter ad interim. Met veel betrokkenheid zal Patrick deze functie waarnemen terwijl de vereniging op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter.

Tegelijkertijd heeft het bestuursorgaan de laatste maanden de tijd genomen om na te denken over de manier waarop de positie van gedelegeerd bestuurder het best ingevuld dient te worden en hoe we onze plaats als slagvaardige organisatie verder kunnen uitbouwen. Zij heeft hierbij rekening gehouden met de sterktes én zwaktes van de manier waarop de vereniging voorheen georganiseerd werd, gebaseerd op feedback van staf- en bestuursleden, zodat de vereniging maximaal van de gelegenheid gebruik kan maken om de interne structuur en werking van VVKP te herdenken en optimaliseren.

Van gedelegeerd bestuurder naar directieteam

Na een periode van intensief overleg heeft het bestuursorgaan voorgesteld om de functie van gedelegeerd bestuurder op te delen en toe te wijzen aan verschillende directeursfuncties, in te vullen door meerdere personen. Deze functies stemmen overeen met de kerntaken en verantwoordelijkheden die voorheen door een enkele gedelegeerd bestuurder werden uitgevoerd. Het bestuursorgaan is ervan overtuigd dat het opsplitsen van deze functies in homogene bevoegdheidspakketten en deze toewijzen aan verschillende personen zal leiden tot een verhoging van efficiëntie en doelmatigheid. Het betekent ook dat meerdere personen hun schouders zullen kunnen zetten onder het dagelijks bestuur, met elkaar in overleg zullen kunnen gaan als directieteam en allen zullen kunnen fungeren als aanspreekpunt voor de vereniging.

Concreet heeft het bestuursorgaan voorgesteld om de volgende directeursfuncties naar voren te schuiven, gebaseerd op de kerntaken van de voormalig gedelegeerd bestuurder en in lijn met de prioriteiten die het bestuur voor deze vereniging ziet:

  1. Directeur beroepsbelangen en beleid

  2. Directeur wetenschap en kwaliteit

  3. Directeur communicatie en ledenwerking

Parallel aan de oefening om deze functies vorm te geven is het bestuursorgaan actief bezig geweest met het zoeken naar geschikte kandidaten om deze functies in te vullen. Belangrijk hierbij was het selecteren van kandidaten die de waarden van de vereniging belichamen en zich ten volle zullen inzetten voor het succes en de groei van VVKP. 

Na een periode van zoeken, kandidaatstellingen en verkennende gesprekken is de vereniging er in geslaagd om reeds twee van de drie functies in te vullen. 

Voor de andere functies lopen er momenteel gesprekken. Bekijk hieronder welke mandaten nog openstaan.

Een nieuw hoofdstuk voor onze vereniging

Nu VVKP aan dit nieuwe hoofdstuk zal beginnen zijn we ervan overtuigd dat de toekomst van onze vereniging bijzonder rooskleurig is. Onze missie en waarden blijven de kern vormen van alles wat we doen, en we hebben vertrouwen in ons collectieve vermogen om verder te bouwen op het sterke fundament dat is gelegd door onze voorgangers. Maar bovenal is het belangrijk om te beseffen dat onze vereniging meer is dan één of enkele individuen; het is een levendige gemeenschap die bestaat uit gepassioneerde professionals én vrijwilligers. We waarderen uw inbreng, bijdragen en toewijding, die essentieel blijven bij het vormgeven van de toekomst van VVKP. Samen zullen we elkaar blijven stimuleren, samenwerking bevorderen en kansen creëren voor meer slagkracht en groei.

Namens het bestuursorgaan van VVKP willen we u bedanken voor het vertrouwen. Tevens nodigen we u uit, zoals steeds, om betrokken te blijven, uw stem te laten horen en om zelf een engagement op te nemen.

Leer onze nieuwe directeurs kennen!

Lotte De Schrijver zal aan de slag gaan als directeur wetenschap en kwaliteit

Beste collega's

Ik – Lotte De Schrijver – stel me graag even voor. Op 1 juni ben ik gestart als Directeur Wetenschap en Kwaliteit. Ik ben een klinisch psycholoog-seksuoloog en ben onder andere ook opgeleid in de gedragstherapie en psycho-oncologie. Verder heb ik ook een master behaald in de Wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie en in het management en beleid van de gezondheidszorg. 

Naast de nieuwe uitdagende functie bij VVKP blijf ik ook klinisch en wetenschappelijk actief. Mijn klinisch werk bij Fy:r focust zich voornamelijk op hulpvragen die te maken hebben met relationele problemen, seksualiteitsbeleving, seksuele en/of genderidentiteit, kinderwens- & fertiliteitsproblemen en ervaringen met seksueel, intrafamiliaal of partnergeweld. Daarnaast specialiseer ik me ook in klachten gerelateerd aan ervaringen met stigma, vooroordelen en discriminatie. 

Daarnaast ben ik ook als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Gender & Violence Team bij het International Centre for Reproductive Health (ICRH-Ugent, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg). Als onderzoeker bij het ICRH ben ik betrokken (geweest) bij verschillende (inter)nationale onderzoeks- en vormingsprojecten (o.a. rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, intrafamiliaal, seksueel en gender gerelateerd geweld, schadelijke culturele praktijken, othering-based stress, diversiteitsensitieve zorgverlening en zelfzorg). Hierbij heb ik door kwantitatief en kwalitatief onderzoek te combineren, getracht om een bijdrage te leveren aan het verzamelen van prevalentiecijfers, onze kennis te vergroten met betrekking tot de risicofactoren, de beschermende factoren en de gevolgen van verschillende vormen van interpersoonlijk geweld en de onderliggende dynamieken te begrijpen die maken dat iemand wel of niet op zoek zal gaan naar hulp. 

Na bijna tien jaar op deze topics te werken, blijft mijn grootste en dagelijkse drijfveer om door klinisch werk en beleidsondersteunend onderzoek bij te dragen aan het realiseren van een toegankelijke, kwalitatieve (geestelijke) gezondheidszorg voor iedereen – ongeacht leeftijd, geslacht, gender, seksuele oriëntatie, beperking of legale status. Ik geloof dat een noodzakelijke voorwaarde om dit te realiseren, is dat klinisch psychologen ondersteund worden in een kwalitatieve uitoefening van hun beroep door zowel in te zetten op de wetenschappelijke basis die hieraan ten gronde ligt als door aandacht te besteden aan de contexten en omstandigheden waarin klinisch psychologen hun beroep uitoefenen en hieromtrent vorming en ondersteuning aan te bieden. 

Als Directeur Wetenschap en Kwaliteit van VVKP wil ik dan ook inzetten op het aantrekken en ondersteunen van wetenschappelijke projecten en samenwerkingen. Hierdoor kunnen we als vereniging een belangrijke rol spelen in de vooruitgang van psychologische kennis, de implementatie hiervan in ons werkveld en de verdere ontwikkeling van ons vakgebied. Bovendien zal het de positie van VVKP zowel als professionele vereniging als wetenschappelijke vereniging ook verder kunnen versterken. Ik ben in 2014 toegetreden tot de raad van bestuur van VVKP en heb hierin doorheen de jaren verschillende rollen opgenomen, waaronder ook die van VVKP voorzitter in de periode 2017-2020, voorzitter van de Divisie Diversiteit en verschillende mandaten binnen de BFP, de Board on Ethnic and Cultural Diversity van EFPA, externe stuurgroepen, adviesraden, enzovoort. VVKP en haar vrijwilligers en leden liggen me nauw aan het hart. Ik ben dan ook zeer enthousiast om mijn bestuursmandaat in te wisselen voor een nog actievere rol binnen het directieteam van onze vereniging. 

Heb je een vraag voor mij? Contacteer me gerust via lotte.deschrijver@vvkp.be

Connect met Lotte via Linkedin

Steven Joris zal aan de slag gaan als directeur communicatie en ledenwerking

Ik stel mezelf graag even voor. Ik ben Steven Joris, klinisch psycholoog van opleiding en voor het grootste stuk van mijn tijd ben ik aan de slag bij Thomas More, enerzijds als onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, anderzijds als Coördinator Psychodiagnostiek binnen de opleiding Toegepaste Psychologie.  

Naast mijn werk bij Thomas More ben ik reeds enkele jaren actief binnen verschillende beroepsverenigingen. In het verlengde van mijn werk als psychodiagnosticus ben ik als bestuurslid betrokken geraakt bij de Testcommissie, een werkgroep binnen de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Via die weg ben ik ook actief geraakt binnen de Board of Assessment, een werkgroep van de European Federation of Psychologists' Associations (EFPA). Ook de werking van VVKP kreeg ik op een bepaald moment in mijn vizier. In 2019 kreeg ik de goedkeuring van het toenmalig bestuur om een divisie psychodiagnostiek binnen VVKP op te richten – op deze manier kwam ik als divisievoorzitter ook terecht in de Raad van Bestuur van de vereniging. In deze rol heb ik heel wat collega-bestuursleden beter leren kennen en enorm veel bijgeleerd over de interne werking van VVKP. De afgelopen twee jaren nam ik naast het divisievoorzitterschap ook de rol van secretaris op mij – hierdoor kreeg ik, als lid van het kernbestuur, nóg meer zicht op de dagelijkse werking van VVKP.  

Ik kan stellen dat mijn betrokkenheid op en engagement binnen VVKP de afgelopen jaren enkel maar is toegenomen. Opkomen voor de belangen van onze beroepsgroep en investeren in de ontwikkeling van onze beroepsvereniging is bijzonder stimulerend en verrijkend. De opportuniteit om méér te doen kon ik dan ook niet aan me laten voorbijgaan.

Vanaf deze maand zal ik VVKP mee ondersteunen als Directeur Communicatie en Ledenwerking. Dit betekent dat ik me in de eerste plaats zal toeleggen op het communicatiebeleid van VVKP, zowel intern als extern. Goede communicatie is essentieel voor een ledenvereniging – het stimuleert samenwerking en betrokkenheid, draagt ertoe bij dat we sterke relaties opbouwen, zowel onder elkaar als met stakeholders, en zorgt ervoor dat we onze doelstellingen niet uit het oog verliezen. Daarnaast zal ik ook aandacht besteden aan de ledenwerking: dit wil zeggen het ondersteunen van de leden in de uitoefening van hun beroep en waken over de manier waarop onze leden georganiseerd zijn binnen en rond de vereniging. Een goede ledenwerking is cruciaal, niet enkel omdat het raakt aan de algehele werking van een ledenvereniging, maar ook actief bijdraagt aan de collectieve kennis en goede besluitvorming van de VVKP als wetenschappelijke- en beroepsvereniging.

Ik ben VVKP en de mensen die betrokken zijn bij haar werking enorm genegen, en ik kijk er naar uit om me samen met de andere directeurs, de staf en de voltallige bestuursploeg in te zetten voor deze vereniging, haar leden en de belangen van de klinisch psycholoog!

Heb je een vraag voor mij? Contacteer me gerust via steven.joris@vvkp.be!

Connect met Steven via Linkedin

Kom jij VVKP vervolledigen?

Vacature beleidsdirecteur (50%)

Om het directeursteam te vervolledigen zijn we nog op zoek naar een directeur beroepsbelangen en beleid in een deeltijdse betrekking (50%). Deze functie is hoofdzakelijk gericht op het uitwerken van beleidsmatige dossiers, het vertegenwoordigen van de vereniging in diverse adviesraden en beleidsorganen, alsook het opkomen voor de beroepsbelangen van de klinisch psycholoog. Samen met de overige directeurs sta je in voor de dagelijkse werking van de vereniging, ondersteund door team van stafmedewerkers.

Voor meer informatie over deze functie, de voorwaarden en alle andere zaken kan je contact opnemen met onze voorzitter ad interim, Patrick Luyten (patrick.luyten@kuleuven.be). 

Openstaande bestuursmandaten

Om het Bestuursorgaan te vervolledigen zijn we nog op zoek naar een nieuwe voorzitter, secretaris en twee divisievoorzitters (divisie deontologie en ethiek, divisie diversiteit). Hieronder lichten we kort toe wat deze functies inhouden:

  • Voorzitter: de voorzitter oefent één van de kernfuncties uit van de vereniging. Zo waakt de voorzitter in de eerste plaats over de uitvoering van het beleidsplan en zit deze persoon de bestuursvergaderingen voor. Als voorzitter kom je terecht in het bestuurlijk hart van de vereniging en heb je de gelegenheid om bij te leren over én sturing te geven aan het reilen en zeilen van VVKP!
  • Secretaris: de secretaris oefent één van de kernfuncties uit van de vereniging. Zo heeft de secretaris als voornaamste functie het bewaken van de statuten en het notuleren van de bestuursvergaderingen. Als secretaris kom je terecht in het bestuurlijk hart van de vereniging en heb je de gelegenheid om bij te leren over én sturing te geven aan het reilen en zeilen van VVKP!
  • Divisievoorzitter (divisie deontologie en ethiek): het ethisch en deontologisch correct functioneren is essentieel voor klinisch psychologen. Er zijn heel wat uitdagingen die beantwoord moeten worden. Sommige worden opgenomen door de Psychologencommissie doch andere zijn de verantwoordelijkheid voor de beroepsvereniging, zoals de uitwerking van het EPD, het organiseren van opleidingen, het opvolgen van de wetgeving (hervorming wet patiëntenrechten bijvoorbeeld), het verzorgen van publicaties onder andere in het TKP. Karel De Witte, die op dit ogenblik de taken op zich neemt, zal binnenkort stoppen als bestuurslid. De vereniging is daarom op zoek naar een opvolger die zich wil engageren om dit bestuursmandaat over te nemen, naar eigen mogelijkheden in afstemming met het bestuur.
  • Divisievoorzitter (divisie diversiteit): Als klinisch psycholoog begeven we ons als professionals in interpersoonlijke en maatschappelijke contexten die zich kenmerken door een superdiversiteit. Met de ambitie om mee te bouwen aan een inclusieve maatschappij waarin allerlei verschillen benaderd worden vanuit hun unieke meerwaarde en vanuit gelijkwaardigheid, zet de Divisie Diversiteit zich in om samen met jullie en onze andere partners in het sociaal maatschappelijke werkveld de kennis, vaardigheden en attitudes van hulpverleners te versterken rond het omgaan met diversiteit. Met de ingang van een nieuwe bestuursperiode is de vereniging op zoek naar een nieuwe divisievoorzitter die zich wil engageren om dit bestuursmandaat over te nemen, naar eigen mogelijkheden in afstemming met het bestuur.

Deze bestuursmandaten verschaffen dé gelegenheid om dichter betrokken te worden op de werking van onze beroepsvereniging. Je zal de kans hebben om bij te leren over heel wat dossiers en kan je stem laten horen op de bestuursvergaderingen. Je kan mee richting geven aan waar we als vereniging naartoe gaan. Je komt terecht in een toffe en hechte ploeg van gemotiveerde collega’s.

Wens je je kandidaat te stellen om een bestuursmandaat op te nemen? Wij ontvangen hiervoor graag uw kandidatuur. Maak uw interesse kenbaar bij onze voorzitter ad interim, Patrick Luyten (patrick.luyten@kuleuven.be).