Financiering eerstelijnspsychologische zorg binnen de netwerken GGZ

Waar gaat het over?

De federale overheid heeft een budget voorzien van aanvankelijk 22,5 miljoen € voor de netwerken GGZ waarmee ze de opdracht krijgen om een aanbod eerstelijnspsychologische zorg te ontwikkelen binnen hun geografisch gebied voor een specifieke doelgroep. Naar aanleiding van de COVID-19 crisis zal dat budget uitgebreid worden met 8,3 miljoen en 8,4 miljoen euro voor respectievelijk de uitbreiding naar kinderen en ouderen toe. Er zijn specifieke voorwaarden bepaald om dit budget toegewezen te krijgen.

De voorwaarden

Inhoud

 • De eerstelijnspsychologische zorg bestaat uit maximaal 4 sessies, die éénmalig verlengd kunnen worden met nog eens 4 sessies. Deze sessies hebben als doel om:
 • een diagnostische inschatting te maken van de aanwezige problemen
 • algemene psychologische zorg te bieden
 • een oplossingsgerichte behandeling, psycho - educatie of begeleide zelfhulp te bieden
 • zelfredzaamheid te bevorderen
 • of door te verwijzen bij complexere problematiek
 • Er wordt dus heel sterk analoog gewerkt als destijds in de Vlaamse Eerstelijnspsychologische projecten. 

Wie mag die zorg verstrekken?

De netwerken zijn verplicht om enkel te werken met erkende klinisch psychologen en/of orthopedagogen binnen een statuut van zelfstandig (hoofd - of bijberoep). De netwerken sluiten een individueel contract af met de verstrekkers waarbij ze dienen te waken over het volgende:

 • In afwachting van een erkenning, dient de verstrekker te beschikken over een master in de klnische psychologie en/of orthopedagogiek
 • de verstrekker dient over minstens 3 jaar relevante beroepservaring te beschikken
 • de netwerken waken over een goede geografische spreiding van deze verstrekkers

Voor volwassenen en ouderen zal de psycholoog moeten contracteren met de GGZ netwerken 107. Voor kinderen en jongeren zal de psycholoog moeten contracteren met de GGZ netwerken kinderen en jongeren (provinciaal).
 

Waar mag die zorg verstrekt worden?

Voorzieningen en instellingen die reeds gesubsideerd worden door één van de overheden voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg zijn uitgesloten. Met andere woorden, de klinisch psychologen die willen contracteren mogen deze consultaties bv. niet verstrekken in een ziekenhuis of een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. 
De praktijkruimte dient gevestigd te zijn binnen het geografisch werkingsgebied van het netwerk. Als voorbeelden worden huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra, sociale huizen of welzijnsvoorzieningen (vb. CAW's) genoemd. Zelfstandige (groeps)praktijken van psychologen zijn d'office niet uitgesloten, maar worden niet genoemd aangezien men duidelijk begrepen heeft dat de voorwaarden van deze overeenkomst onmogelijk zijn voor een dergelijke praktijk. 

In het kader van de COVID-19 crisis heeft de Vlaamse overheid schakelzorgcentra opgericht. De psychologen uit dit project kunnen ook ingezet worden op die locaties.

Wie komt in aanmerking voor deze zorg?

De aanvankelijke doelgroep die beoogd wordt is de volwassenpopulatie tussen 18 en 64 jaar die klachten hebben rond de meest voorkomende psychische problematiek (angst, depressie, alcoholverslaving). Een diagnose is evenwel niet vereist. Wel is er een doorverwijzing vereist door een huisarts, psychiater of arbeidsarts (in het kader van de COVID-19 crisis). De doorverwijzing heeft op zich geen impact op de autonomie van de klinisch psycholoog, met andere woorden de huisarts of psychiater schrijft niet voor hoe de psycholoog de patiënt dient te behandelen. 
Er is budget voor naar schatting zo'n 120.000 mensen te helpen. Dit is slechts een fractie van de beoogde doelgroep. Overleg met de huisartsen leert dat deze wellicht voorrang zullen geven aan de meest kwetsbare doelgroepen. 

Er is een uitbreiding op komst naar de doelgroep ouderen en kinderen, jongeren toe. Voor de doelgroep ouderen gaat het om hetzelfde bereik aan klachten. Voor kinderen jongeren wordt hier de doelgroep gedragsproblemen aan toegevoegd. 

Procedure

De klinisch psycholoog sluit een contract af met het ziekenhuis dat de netwerkcoördinator levert binnen het netwerk. Dat contract houdt in dat de psycholoog werkt aan volgende tarieven:

 • 61,17 € voor een intakegesprek van een uur
 • 45,88 € voor een sessie van 45 minuten

De psycholoog int zelf het remgeld van 11,2 €, de rest wordt maandelijks gefactureerd aan het ziekenhuis die 90 % van het bedrag binnen de maand zal uitbetalen. Het ziekenhuis factureert op haar beurt maandelijks aan het RIZIV en stort dan de overige 10 % door. 

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis mogen consultaties ook digitaal plaats vinden aan dezelfde voorwaarden. 

Timing

Dit hele voorstel is een experiment wat zal aflopen en geëvalueerd worden op 31.12.2022. De opvolging en evaluatie zal gebeuren door een begeleidingscommissie waarin voor het eerst ook klinisch psychologen uit de VVKP zetelen. 

Er wordt elk kwartaal een oproep gelanceerd door de netwerken om nieuwe kandidaten te werven.

We begrijpen dat dit voorstel heel wat vragen en ongerustheden oproepen bij onze leden.

Lees dan ook aandachtig het standpunt en advies van VVKP hierover. 

Naar het standpunt van VVKP

De oorspronkelijke RIZIV - overeenkomst en model - contracten kunt u raadplegen in onderstaande bijlage. 

De bijsturingen nav de COVID-19 crisis kan je raadplegen op de website van het RIZIV.

Naar de website van het RIZIV