Verenigingen en instanties

De divisie Psychodiagnostiek onderhoudt nauwe contacten met andere relevante instanties in Vlaanderen op vlak van psychodiagnostiek. Hierbij bewaken we de verschillende evoluties die plaatsvinden en treden we in regelmatig overleg over het bevorderen van kennisverspreiding alsook de zichtbaarheid en raadpleegbaarheid van het werk dat de verschillende instanties verrichten.


Testcommissie


De testcommissie is een werkgroep binnen de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP-FBP) en is opgesteld uit 6 Nederlandstalige (UGent, KULeuven, Thomas More, CLB & VVKP) en 2 Franstalige (UCL, ULG) experten. De Sectie Psychodiagnostiek kan worden gezien als de ‘Vlaamse COTAN’ en heeft als voornaamste doelstellingen:

  • De ontwikkelingen op het vlak van diagnostische methodes & instrumenten volgen en de leden daarvan op de hoogte houden (bv. testnormeringen)
  • De kwaliteit van de methodes & instrumenten en de gehanteerde middelen voor onze taalgebieden evalueren en deze beoordeling bekend maken
  • Advies geven aan de leden in verband met het gebruik en de waarde van psychodiagnostische methodes & instrumenten

Daarnaast onderhoudt de Sectie, als onderdeel van het BFP, contact met Europese en internationale partners op vlak van psychodiagnostiek, zoals bijvoorbeeld de European Association of Psychological Assessment (EAPA) en de International Test Commission (ITC).  
WEBSITE SECTIE PSYCHODIAGNOSTIEK 


De Sectie Psychodiagnostiek onderhoudt een kwalificatiedocument van intelligentietests en werkt deze regelmatig bij. Het document geeft zicht op de kenmerken en kwaliteiten van de meest courante intelligentietests in Vlaanderen, en koppelt hier tevens een kwaliteitsbeoordeling aan. Het kwalificatiedocument van de Sectie Psychodiagnostiek wordt gevolgd door Vlaamse instanties zoals het RIZIV, VAPH en VAZG.
KWALIFICATIE INTELLIGENTIETESTS 


De Sectie Psychodiagnostiek heeft een eigen testbeoordelingssysteem ontwikkeld, de zogeheten TQ-Scan. De bedoeling van de TQ-Scan is op een efficiënte en haalbare wijze een zicht te krijgen op de kenmerken en kwaliteiten van een test of psychodiagnostisch instrument. De TQ-Scan is een Vlaams beoordelingssysteem met een screenend karakter en is niet bedoeld om uitgebreide en meer diepgaande beoordelingssystemen zoals opgesteld door de EFPA of COTAN of andere organisaties te vervangen. De TQ-Scan kan door zijn opbouw wel geïntegreerd worden in zulke uitgebreide beoordelingen.
TQ-SCAN


Kwaliteitscentrum Diagnostiek


Het Kwaliteitscentrum Diagnostiek is een vzw die zich bezighoudt met volgende kerntaken:

  • Het informeren en adviseren van de Vlaamse overheid en andere partners
  • Het ontwikkelen en bijwerken van diagnostische instrumenten
  • De vorming en attestering van personen of instanties die diagnostische instrumenten gebruiken
  • Het ondersteunen van de implementatie van wetenschappelijk onderbouwde diagnostische protocollen in de praktijk

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek handelt in partnerschap met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid, het Agentschap Jongerenwelzijn en het Agentschap voor de Vlaamse Sociale Bescherming. 
WEBSITE KWALITEITSCENTRUM DIAGNOSTIEK 


Het Kwaliteitscentrum Diagnostiek voorziet in een heel aantal publicaties, waaronder de zogeheten classificerende diagnostische protocollen. Deze protocollen werden geactualiseerd op basis van recente wetenschappelijke literatuur, praktijkervaringen en consensus tussen de experten. Voor het opstellen van deze protocollen werd vertrokken vanuit een sociaal-ecologische en handelingsgerichte visie, naast de richtlijnen voor het stellen van een valide en betrouwbare classificerende diagnose.
CLASSIFICERENDE DIAGNOSTISCHE PROTOCOLLEN 


Vlaams Forum voor Diagnostiek


Het Vlaams Forum voor Diagnostiek heeft tot doel kwaliteitsvolle diagnostiek in onderwijs, gezondheids-, welzijns- en arbeidszorg te bevorderen. De leden van het VFD zijn vertegenwoordigers van de verschillende universiteiten en hogescholen, van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), van de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) en Gespecialiseerde Trajectbegeleiding en -bepaling van personen met een arbeidshandicap (GTB-Vlaanderen) en van de Centra voor OntwikkelingsStoornissen (COS).
WEBSITE VLAAMS FORUM VOOR DIAGNOSTIEK 


Psychodiagnostisch Centrum


Het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) is actief op vlak van toegepast wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening m.b.t. psychodiagnostiek. Testontwikkeling, testadaptatie, psychometrische oppuntstelling en faire psychodiagnostiek staan hierbij centraal. De expertise van het PDC ligt enerzijds in de aanpassing en hernormering van psychodiagnostische instrumenten aan een Vlaamse populatie. Anderzijds geeft het PDC wetenschappelijk en inhoudelijk advies over kwaliteitsvolle psychodiagnostiek (intelligentie, persoonlijkheid, arbeidsinteresses, …) in onze diverse samenleving. Jaarlijks biedt het PDC een aanbod van vormingen om professionele hulpverleners op de hoogte te houden van recente psychodiagnostische ontwikkelingen. Ook op vraag zijn vormingen op maat mogelijk.
WEBSITE PSYCHODIAGNOSTISCH CENTRUM 


CAPvzw 


CAP (Coördinatieteam Antwerpen voor Psychodiagnostiek) is een onafhankelijke vereniging waarvan de leden door hun functies en activiteiten intensief betrokken zijn bij psychodiagnostiek in de onderwijscontext. Het CAP-VADEMECUM is de website voor de professionele diagnosticus, werkzaam in een CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding) en aansluitende diensten. Het vademecum informeert over de aard en de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten en methodieken, specifiek bruikbaar in de Vlaamse onderwijscontext.
WEBSITE CAP-VADEMECUM 
 

Prodia

 
Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs. 
Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. 
WEBSITE PRODIA 
 

Testotheken en testuitgeverijen in Vlaanderen

Voor een overzicht van de verschillende testotheken en testuitgeverijen die beschikbaar zijn in Vlaanderen kan je terecht bij het Testpracticum van de Universiteit Gent.
WEBSITE TESTPRACTICUM